Blog

Data governance

Een data governance framework is een communicatienetwerk

Data governance staat of valt met communicatie, helder en in twee richtingen. Prioriteiten stellen rond data slaagt namelijk maar als alle betrokken partijen hun processen en bijhorende vraagstukken delen. Daar de juiste beslissingen over nemen, steunt ook op heldere communicatie. Of anders gezegd, een data governance framework bestaat niet zonder communicatienetwerk.

Een goed werkend data governance framework steunt op twee pijlers. Het reikt een oplossing aan voor dringende dataproblemen, terwijl het tegelijk ook structurele data-initiatieven neemt. Die twee tracks bestaan naast elkaar, elk met hun eigen snelheid. Toch hebben ze beide een cruciaal communicatie-element gemeen. Ze capteren namelijk de vragen die rond data in de organisatie leven. En die gebruiken ze als startpunt van een proces dat actie met communicatie combineert.

Open vraagcultuur

Het credo ‘vragen staat vrij’ is niet in elke organisatie even diep ingebed. Medewerkers durven hun vragen rond data niet altijd stellen. Of erger nog, soms stellen ze wel, maar krijgen er nooit een antwoord op. In het bredere kader van data governance is dit een eerste aandachtspunt: doorheen de hele organisatie een cultuur ontwikkelen die de medewerkers aanspoort om vragen te stellen. Dat gebeurt bij voorkeur op een heel laagdrempelige manier, bijvoorbeeld via een formulier op het intranet.

Data steward beslist

Vanuit QuaData adviseren we vervolgens om de data steward te laten beslissen welke aanpak een gestelde vraag krijgt. Moet er onmiddellijk actie komen of is een oplossing op langere termijn eerder aan de orde? De data steward dus, niet de data owner. De data steward is immers de meest actieve deelnemer aan data governance. Hij treedt op als eerstelijnshulp en schat het belang van de gestelde vraag dan ook het best in.

Door de data steward zo naar voren te schuiven, boekt het bedrijf het snelst vooruitgang op het vlak van data governance. Het is een actieve aanpak die vermijdt dat het bedrijf de behandeling van vragen rond data naar werkgroepen of andere meetings afleidt. En waardoor data governance in het slechtst denkbare scenario tot een praatbarak verwatert.

Communicatiestroom

Maar, ook met de data steward in het voortouw blijft een goede communicatiestroom essentieel. Die communicatie is nodig om snelheid te maken. Ze laat de zaken vooruitgaan bij de aanpak van dringende vragen. Evengoed zorgt de communicatiestroom ervoor dat de onderneming een duidelijk zicht krijgt op de dieper liggende, meer structurele vraagstukken. En ook daar de nodige stappen zet om de gesignaleerde uitdagingen aan te pakken. Zo blijkt eens te meer dat die twee tracks niet zonder elkaar kunnen. Om de ad-hoc vragen correct op te lossen is ook een duidelijk zicht nodig op het ruimere kader.

Belangrijke bemerking! Sommige vragen blijven onvermijdelijk onopgelost. Soms is het – om uiteenlopende redenen – niet haalbaar, niet zinvol of zelfs niet wenselijk om een gesignaleerd probleem op te lossen. Maar ook dan moet het bedrijf communiceren. Het moet duidelijk uitleggen waarom een bepaald probleem niet op te lossen valt. Of waarom het ervoor kiest de mogelijke oplossing naar de lange termijn door te schuiven.

Framework is netwerk

Beslissingen nemen blijft heel vaak het moeilijkste onderdeel van een beleidsdomein. Dat ligt bij data governance niet anders. Goede beslissingen steunen onvermijdelijk op de instroom van de juiste informatie. Die komt van de medewerkers op de juiste plaats in de organisatie. Die beslissingen hebben bovendien maar effect als het bedrijf er ook helder over communiceert.

Als die communicatie in twee richtingen verloopt, beschikt de onderneming bovendien over een solide basis om de genomen beslissingen daarna iteratief verder bij te sturen. Anders gezegd, data governance stopt niet bij de implementatie standaarden, policies of een tool. Communicatie is essentieel om van de investering in data governance een succes te maken. In essentie is een data governance framework namelijk niets anders dan een bedrijfsbreed communicatienetwerk.

Wil je meer weten over data governance frameworks? Contacteer ons.

Ben je benieuwd naar ons portfolio? Ontdek het hier.

data governance