Blog

Veranderingstraject

Een veranderingstraject zet data centraal

Om de beste in je sector te zijn, ga je als bedrijf vaak door een ingrijpende verandering. Zeker als je evolueert naar een manier van werken die data centraal stelt.

Deze blog beschrijft het traject dat QuaData met een van haar klanten heeft doorlopen in de periode 2018-2019. Het specifieke aan deze case is dat de klant veel enorm veel data ontvangt van zeer diverse externe dienstverleners die deel uitmaken van het totaalpakket aan dienstverlening dat wordt aangeboden aan de eindklanten.

Als dienstverlenende organisatie heb je dagelijks te maken met een buitengewoon groot aantal stakeholders waarmee je moet samenwerken. Hiervoor moet je als bedrijf meer dan ooit op data kunnen sturen. En dan gaat het niet enkel over algemene data. Detail data zijn hier minstens even belangrijk. Een sterke externe partner die je in een zo’n traject begeleidt, is dan een absolute toegevoegde waarde.

In een veranderingstraject pak je allereerst de kwaliteit van de detail data aan. Tot nu toe beschouwden bedrijven data vaak slechts als een bijproduct van een proces. Nice to have, uiteraard, maar niet essentieel. De uitdaging bestaat er dan in om een andere manier van denken te introduceren, waarbij data cruciaal is als basis voor een goede dienstverlening. Starten doen we meestal met een aantal workshops om iedereen op één lijn te krijgen wat de doelen betreft. Daaruit wordt duidelijk wat de business van de data verwacht en hoe het data governance team daarop kan inspelen om aan de verwachtingen te voldoen.

Model voor data-uitwisseling

Concreet blijken vaak drie initiatieven cruciaal in het traject naar een data gedreven organisatie. In de eerste plaats begeleiden we onze klant bij de uitwerking van een operationeel model voor de uitwisseling van data. In het kader van een data gedreven operationeel plan is het van essentieel belang dat je als bedrijf in real-time over specifieke data beschikt. Het monitoren van productielijnen, bijvoorbeeld, produceert heel wat data die voor de productie zelf een louter bijproduct zijn, maar wel heel relevant zijn als je data gedreven gaat werken. Het gaat dan onder andere om data over de bezetting van de lijnen, het aantal stukken die afwijken van de norm, etc.

Business glossary

Een tweede traject dat we vaak opnemen omvat het opstellen van een business glossary. In dat woordenboek staan de definities van de bedrijfsterminologie en van de diverse data elementen duidelijk omschreven. Ook dat is essentieel. Als een organisatie een data gedreven operationeel plan uitrolt, is het van cruciaal belang dat alle stakeholders dezelfde definities hanteren. Doen ze dat niet, dan ontstaan er vroeg of laat misvattingen.

Data stewards

Als derde element van een goede aanpak definieer je de rol van de data officers. In het verleden hadden die een vrij passieve, reactieve rol. Ze grepen pas in wanneer ze een melding van een datafout kregen. Om over te stappen op een aanpak die zich baseert op quality by design, zet je data stewards in die heel vroeg in het proces contact nemen met de partijen die data aanleveren. Het levert bijvoorbeeld SLA’s op voor de uitwisseling van data, met afspraken rond het gewenste niveau van datakwaliteit.

Deze initiatieven tonen aan hoe je als bedrijf een veranderingstraject doormaakt: niet alleen op het vlak van de data zelf, maar ook bij de business. Het inzicht is er dat de business de data centraal moet stellen – en dat daar consequenties aan verbonden zijn op het vlak van onder meer data management en datakwaliteit. Op die manier evolueer je stap voor stap naar een data gedreven organisatie. Data centraal!

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie voordeel haalt uit een data gedreven aanpak? Contacteer ons!

Ben je nieuwsgiering naar wat we nog kunnen betekenen voor jouw bedrijf? Ontdek het hier.

datastrategie|digitale transformatie