Blog

Agile data governance

De werkbare aanpak van data governance? Agile data governance!

Rond data governance bestaat nogal wat koudwatervrees. Ten onrechte. Wij counteren die ongegronde misvattingen met een werkbare aanpak van data governance. Agile data governance: een raamwerk voor een efficiënte, flexibele en oplossingsgerichte invulling van data governance.

Laten we eerst even de zaken op scherp stellen. Data governance is geen makkelijke evenwichtsoefening. Enerzijds gaat het om de introductie van standaarden en regels, anderzijds om de controle op de naleving ervan. Daarbij is de klassieke aanpak van data governance hiërarchisch. Die volgt met andere woorden de klassieke structuur van de organisatie. Lees: netjes opgedeeld in departementen (silo’s genaamd). Die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in een strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Ook de structuur van de manier waarop data governance binnen zo’n klassiek georganiseerd bedrijf plaatsvindt, ligt vast. Data governance is er het terrein van een vast comité dat aan diverse medewerkers een vaste rol toebedeelt. Dan hoeft het uiteraard niet te verbazen dat je hier het gevoel schept dat aan data governance een zware overhead vasthangt. Bovendien levert de grote hoeveelheid starre regels en rollen een omgeving op die een vlotte dagelijkse werking niet bepaald bevordert.

Agile data governance

Vind je dat we data governance hier net iets te karikaturaal voorstellen? Daar heb je gelijk in. Maar wellicht helpt het je begrijpen waarom en hoe wij met Agile data governance voor een andere benadering van data governance kiezen. Veel van de problemen rond data governance ontstaan namelijk door een gebrek aan communicatie, overleg en samenwerking. Afdelingen in bedrijven werken in silo’s omdat dat een hoge graad van efficiëntie oplevert. Maar als het om data gaat, zit die structuur in de weg. Om maximaal waarde te halen uit data, is de uitwisseling van data tussen de afdelingen van cruciaal belang. Vaak loopt het daar al meteen fout.

Een tweede horde is het feit dat de klassieke benadering van data governance erop gericht is een dataprobleem aan te pakken met het instellen van regels. Maar heel vaak zorgen die regels op hun beurt voor nieuwe problemen. Agile data governance kiest een andere aanvliegroute. Het is niet de politieagent die een reglement oplegt, wel de diplomaat die een oplossing aanreikt. Agile data governance heeft als doel de bestaande drempels op te zoeken en weg te werken. De focus ligt hier op resultaten waarmee de business concrete stappen vooruit boekt. Waar die vooruitgang verschijnt, vervliegt de kritiek dat data governance alleen maar voor extra overhead zorgt.

Iteratief traject

Klassieke data governance is sterk hiërarchisch van natuur. Het is een systeem dat top-down regels oplegt, wat bijna onvermijdelijk tot weerstand leidt. Agile data governance anticipeert daarop. Want aandacht voor change management is doorheen het hele traject ingebouwd, van bij de prille start. Zo zijn de medewerkers via Agile data governance nauwer bij de hele aanpak betrokken. Daardoor ontstaat er minder weerstand en is er ook minder energie nodig om die weerstand te counteren.

Belangrijk is daarbij dat de organisatie data governance niet als een strak afgelijnd project ziet, met duidelijke begin- en eindpunten. Data governance is een iteratief traject. Het is een oefening op lange termijn, een proces van continue verbetering. Daarbij is het absoluut noodzakelijk om te aanvaarden dat resultaten maar haalbaar zijn door stap voor stap te werken en voortdurend bij te sturen. Agile data governance maakt van data governance een agile traject, dat mee evolueert met het bedrijf.

Expertise optimaal inzetten

Die nood aan wendbaarheid vertaalt zich ook in de teams en werkgroepen die tot de eigenlijke actie overgaan. Terwijl klassieke data governance kiest voor een team met een vaste bezetting, geeft Agile data governance de voorkeur aan een wisselende samenstelling. Agile data governance wijst aan ieder vraagstuk uit de prioriteitenlijst het best passende team toe. Dat is de beste garantie om de aanwezige expertise optimaal in te zetten en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Wil je weten over de werkbare aanpak van data governance, namelijk Agile data governance? Contacteer ons.

Ben je benieuwd naar ons portfolio? Ontdek het hier.

data governance