Archive: 28/10/2016

Data Quality Business Game

16/11/2016 – Stima Café met Data Quality Business Game

In Data Quality projecten blijkt het dikwijls moeilijk om medewerkers te motiveren om bewuster om te gaan met data. STIMA nodigt je daarom uit om kennis te maken met een innovatieve methode. We organiseren namelijk een Data Quality Business Game. Zo laten we je medewerkers het belang van datakwaliteit ervaren.

Bewustwording

Wij maken hen allereerst bewust van de voorwaarden van een goede informatieoverdracht. Ze krijgen ook inzicht in het belang van goede datakwaliteit. Daarnaast leren ze dat ze onderling afhankelijk zijn en een goede samenwerking de sleutel tot succes is!

Data Quality Business Game

Dit Engage4Results Café wordt voorafgegaan door het spel. Waar we het aanleggen van een wegennetwerk in een land als metafoor gebruiken voor de werkelijkheid. Meer informatie vindt u hier.
U kunt kiezen om in te schrijven enkel voor het avondseminarie of voor de combinatie met het gratis business game in de namiddag.

Inschrijven doe je hier.

Heb je interesse in onze andere diensten? Check dan hier.

Gastblog – Big data en privacy: een moeilijk huwelijk?

Nog nooit hadden bedrijven zoveel data als vandaag. Elke dag verzenden we 145 miljard mails en googlen we met zijn allen 4,5 miljard keer. Dit levert een schat op aan informatie voor marketeers, voor het organiseren van efficiënte productie of zelfs voor fraudebestrijding. Het tijdschrift Forbes schat tegen 2025 de waarde van big data op 122 miljard dollar. In deze grote databerg zitten ook persoonsgegevens van mensen die kunnen gebruikt maar ook misbruikt worden. Onze privacy wetgeving poogt ons daarvoor te beschermen.

Privacy reglementering

We worden onder meer beschermd door de Europese Databeschermingsrichtlijn (1995) en de recente Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR (2016), die vanaf 2018 van kracht zal zijn.

Deze regels gelden voor ‘persoonsgegevens’. Dit zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een bepaalde persoon. Dat geldt ook wanneer individuele gegevens niet op zich, maar wel door koppeling herleidbaar zijn tot een persoon.

Bovendien moet het doel van de verwerking vaststaan (doelbinding) en moeten er zo weinig mogelijk gegevens worden verwerkt voor dat doel (dataminimalisatie).

De betrokkene moet ook geïnformeerd worden voor welk doel de gegevens zullen gebruikt worden en hoe ze verwerkt worden. Dat gebeurt in zogenaamde privacy statements.

Voor elke concreet (commercieel) gebruik van de gegevens – bv. Het aanmaken van een klantenprofiel voor het gericht aanbieden van producten – dient men toestemming te vragen voor verwerking en die toestemming is intrekbaar.

Bovendien dient de data ook beschermd te worden (tegen bv. datalekken) en kunnen de gegevens slechts bewaard te worden zolang ze nodig zijn voor het vooropgestelde doel.

Op overtredingen staan zware sancties: tot 4 % van de wereldwijde omzet.

Kan big data dan wel?

Bij big data is het doel vooraf niet bekend: er wordt zoveel mogelijk data verzameld om die vervolgens te analyseren, en te kijken of er een bepaalde toepassing mee te verzinnen is.

‘Privacy by Design’ biedt het antwoord: analyses zullen gedaan worden op geanonimiseerde gegevens en vervolgens zal op de koppeling gemaakt worden met de toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker weet welk product of dienst hij krijgt en daar ook de toegevoegde waarde van inziet, zal hij met plezier zijn toestemming geven voor verwerking van zijn gegevens…

De strengere bescherming van persoonsgegevens hoeft dus geenszins het gebruik van big data te beperken. Men moet er alleen innovatiever mee omgaan.

Permission marketing

De consument van vandaag – dat is in B2B-relaties niet anders – is kritisch en verwacht zoveel mogelijk gepersonaliseerde diensten of producten maar wil ook maximale bescherming van zijn persoonsgegevens.

De bedrijven van de toekomst zullen hun klanten dus moeten uitleggen wat zij te winnen hebben bij het verstrekken van hun gegevens. In ruil voor persoonlijke data zullen zij producten aangeboden krijgen die nauw aansluiten bij hun noden. Permission marketing komt dus neer op het winnen van het vertrouwen van de klant!

Johan Kemps
Advocatenkantoor Kemps & Vanstraelen
Tel. +32 15 43 41 53
www.kemps-law.be

BLOG VISITEUR – LES BIG DATA ET LA CONFIDENTIALITÉ : UN MARIAGE DIFFICILE?

Jamais auparavant les entreprises n’avaient autant de données qu’aujourd’hui. Chaque jour, nous envoyons 145 milliards d’e-mails et consultons Google 4,5 milliards de fois. Cela fournit une mine d’informations aux spécialistes du marketing, pour organiser une production efficace ou même pour lutter contre la fraude. Le magazine Forbes estime la valeur des Big Data à 122 milliards de dollars d’ici 2025. Dans cette montagne de données, il y a également des informations personnelles qui peuvent être utilisées mais dont on peut également abuser. Notre règlementation sur la protection de la vie privée s’efforce dès lors de nous protéger.

Règlementation sur la confidentialité

Nous sommes, entre autres, protégés par la directive européenne sur la protection des données personnelles (1995) et le récent Règlement Général sur la Protection des Données ou RGPD (2016), qui est entré en vigueur en 2018.

Ces règles s’appliquent aux «données à caractère personnel». Ce sont toutes les données qui concernent une personne spécifique. Mais également les données individuelles qui ne mènent pas directement à une personne spécifique mais bien indirectement via un ou plusieurs liens.

De plus, l’objectif doit clairement être spécifié (finalité) et les données ne peuvent être traitées qu’afin d’atteindre l’objectif initial (minimisation des données).

La personne concernée doit également être informée de la raison pour laquelle les données ont été collectées et comment elles seront traitées. Ceci est repris dans les déclarations de confidentialité.

Pour toute utilisation concrète (commerciale) des données – par exemple pour la création d’un profil client pour offrir des produits de façon ciblée – une autorisation doit être demandée pour le traitement et cette autorisation peut être retirée.
En outre, les données doivent également être protégées (par exemple contre les fuites de données) et les entreprises doivent supprimer les données personnelles lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au traitement.

Il existe de lourdes sanctions pour les violations : jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial.

Les Big Data sont-elles autorisées?

Avec les Big Data, l’objectif n’est pas connu à l’avance : un maximum de données sont collectées pour ensuite les analyser et y attribuer si possible une application spécifique.

“Privacy by Design” offre la réponse : les analyses seront effectuées sur des données anonymisées et ensuite le lien sera fait avec le consentement de l’utilisateur. Si l’utilisateur sait quel produit ou service il reçoit et en reconnaît la valeur ajoutée, il donnera volontiers son consentement pour le traitement de ses données …

Une protection renforcée des données personnelles ne doit donc pas restreindre l’utilisation des Big Data. Il suffit de s’y prendre avec créativité.

Le « permission marketing »

Le consommateur d’aujourd’hui – ce n’est pas autre dans les relations B2B – est critique et attend autant de services ou de produits personnalisés que possible, mais veut également une protection maximale de ses données personnelles.

Les entreprises de l’avenir ont donc tout intérêt d’expliquer à ses clients ce qu’ils ont à y gagner de partager leurs données. En échange de leurs données personnelles, on leur proposera des produits qui répondent à leurs besoins. Le marketing de permission revient donc à gagner la confiance du client!

Johan Kemps
Cabinet d’avocats Kemps & Vanstraelen
Tél. +32 15 43 41 53
www.kemps-law.be